บริการคำปรึกษา

  • Home
  • /บริการคำปรึกษา
บริษัท SPT CONSULTING & SERVICE CO.,LTD เป็นองค์กรที่มีความมั่นคง มีบุคลากร ที่เปี่ยมด้วยความรู้
ความสามารถในงานที่ให้บริการ พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูง ตลอดปีจะมีการพัฒนาทีมงาน
โดยจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และทันสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจและกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้  มีประสบการณ์และ
ความชำนาญในงานที่ให้บริการแต่ละด้านโดยตรง  โดยเน้นคุณภาพ ความสำเร็จรวดเร็วของการให้บริการปฏิบัติงาน
ด้วยวิธีการและอุปกรณ์ที่ทันสมัย  เพื่อสร้างความรวดเร็ว ถูกต้องในการ ให้บริการและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อลูกค้าและคุ้มกับค่าบริการอย่างแท้จริง
Call Now Button