การขอโควต้า จัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย

  • Home
  • /Uncategorized
  • /การขอโควต้า จัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย
เพื่อให้ได้ แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย มีหลักฐานที่มาที่ไปชัดเจน
ทำงานอย่างอุ่นใจ คลายกังวล ให้ยื่นเรื่องตามขั้นตอนดังนี้
1. นายจ้างขอโควต้า
– ผู้ประสงค์จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ต้องแจ้งความต้องการเพื่อขอรับการจัดสรรจำนวนการอนุญาตให้จ้าง (โควต้า) ดังนี้
เอกสารที่ใช้กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นคนต่างด้าว)
2. หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ ทะเบียนพาณิชย์ สัญญาเช่า โฉนดที่ดิน ทะเบียนเรือ เป็นต้น
3. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน
4. การมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
2. หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างแรงงานต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ ทะเบียนพาณิชย์ สัญญาเช่า โฉนดที่ดิน ทะเบียนเรือ เป็นต้น
3. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน
4. การมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
2. นายจ้างยื่นคำขอใช้แรงงานพม่า
– เมื่อได้รับการจัดสรรจำนวนการอนุญาต (โควตา) แล้ว ถ้าต้องการ จัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าวให้ยื่นคำขอใช้ตามแบบที่กำหนด
เอกสารประกอบ ดังนี้
1. แบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าว ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า
2. หนังสือแสดงความต้องการจ้างแรงงาน (Demand Letter)
3. ตัวอย่างสัญญาจ้างแรงงาน (Employment Contract)
4. หนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้จ้างคนต่างด้าว (โควตา)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว)
6. สำเนาทะเบียนบ้าน
7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
Share This
Call Now Button